FW 190 A8 R2 Willi Maximowitz 11./IV/JG 3

 

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48

Willi Maximowitz 1_48